Åpenhetsloven – Redegjørelse aktsomhetsvurdering  SCANFLOOR AS 

Formål 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. (LOV-2021-06-18-99) 

Virksomheter som omfattes av loven har plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. 

SCANFLOOR AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentligjøre resultater av rapporten. 

Denne rapporten er basert på aktsomhetsvurderinger utført for 2023. 

Henvendelser angående denne rapporten kan rettes til: 

Roald Hansen, Sales Manager, Scanfloor AS, roald@scanfloor.no 

Scanfloors virksomhet 

SCANFLOOR AS er en virksomhet som operer innen handel, med levering av varer til varehus, samt til bygg og anlegg. Virksomheten operer foreløpig kun i Norge. Våre anskaffelser er i hovedsak fra utenlandske leverandører som leverer parkett og gulv materialer. 

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: 

SCANFLOOR offentliggjør informasjon om arbeidet med åpenhetsloven på våre nettsider og svarer på skriftlige henvendelser fra enhver som måtte spørre om hvordan bedriften håndterer faktiske og mulige, negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Vi forventer at våre leverandører skal følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. At leverandørene viser god leverandøradferd og har gode estiske retningslinjer, som også dekker aspektene rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Aktsomhetsvurderingen 

Internt i egen virksomhet 

Vi har startet arbeidet med å kartlegge og vurdere mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i selskapet. Vi foretar periodevise vurderinger av risikoen for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold av selskapets aktiviteter. 

Områdene som er vurdert og som vi mener er grunnlag for risiko er disse: 

• Retningslinjer for oppfølging av arbeids- og menneskerettigheter 

• Kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 

• Arbeid med helse, miljø og sikkerhet 

• Arbeidstid, lønn og ferie 

• Ansattes rett til å tilslutte seg fagforeninger og inngå kollektive forhandlinger 

• Unngå diskriminering og fremme et trygt arbeidsmiljø 

• Varslingsrutiner for brudd på arbeids- og menneskerettigheter 

• Arbeidstid, lønn og ferie 

Vi følger Arbeidsmiljøloven og HMS lovgivningen for å forebygge mulige negative konsekvenser av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er lav risiko i selskapet 

Prosess ved kartlegging av leverandører 

SCANFLOOR har om lag 89 ulike leverandører som ble vurdert/kartlagt i denne rapporteringsperioden. De som inngår i vår verdikjede er leverandører av handelsvarer og tjenester for videresalg, og de som kun leverer støttetjenester, som lokaler, vedlikehold, renhold, IT, maskiner og utstyr (samarbeidspartnere). Flertallet har sin virksomhet i Norge, men de største leverandørene har sin virksomhet i utlandet. 

Geografisk risiko: 

Flertallet av leverandørene har sin virksomhet i Norge, men de største leverandørene har sin virksomhet i utlandet. De fleste utenlandske selskapene hører til i Europa, men også en leverandør hører til i Asia. Scanfloor har regelmessig kontakt og besøk hos leverandørene. 

For norske leverandører har vi vurdert risikoen til Lav-medium og for utenlandske leverandører Middels – høy 

Bransjerisiko: 

Leverandører og samarbeidspartnere kommer fra flere forskjellige bransjer, men hoved er innenfor detaljhandel. Innkjøp av tjenester kommer fra bransjer som har høy risiko, som renhold, bygg og anlegg, bil og transport. Disse selskapene er vurdert i forhold til størrelse, oppføring i godkjente registre og offentlige tall og rapporter. Risikoen er vurdert til Middels. 

Resultat av kartleggingen 

Vi har gjennomført en aktsomhetsvurdering av et variert utvalg av leverandører i SCANFLOOR: 

Ved kartleggingen av verdikjeden, har vi fått en oversikt om det forekommer, eller er risiko for at det kan forekomme, brudd på menneskerettighetene eller uanstendig arbeidsforhold. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som kan knyttes til direkte eller indirekte til vår virksomhet. Det ble tatt et utvalg av de største leverandørene i verdikjedene basert på omsetning, og det er medtatt både norske og utenlandske leverandører. Som et ledd i kartleggingen ble det sendt ut et spørreskjema om leverandørenes rutiner for forebygging og behandling av arbeids- og menneskerettigheter. 

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser: 

• Vi har ikke avdekket noen negative konsekvenser fra våre leverandører i 2023. 

Noen leverandører svarte ikke på tilsendt skjema eller henviste til sin egen redegjørelse om åpenhetsloven på nettsidene sine, men de som svarte var det ingen som hadde oppdaget brudd på arbeids- og menneskerettigheter hos seg selv eller hos evt underleverandører. Det var og betryggende at flertallet hadde system og rutiner for å forebygg dette. 

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak: 

Som beskrevet ovenfor er det ikke avdekket brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsåret, og det er derfor heller ikke iverksatt tiltak med enkeltleverandører. Vi jobber for et fortsatt godt samarbeid med våre eksisterende leverandører av tjenester og varer, samt en ansvarlig innkjøpspraksis ved vurdering av nye leverandører. 

Sandnes, 30.06.2024 

Thomas Tonstad Pedersen 

Styreleder